Effektiv brøyting, snø- og isrydding med hyppige tiltak er et viktig grunnlag. Hensikten med snøbrøyting er å fjerne løs snø fra et brøyteareal. Brøytearealet kan i tillegg til vegbanen også omfatte møteplasser, busslommer, rasteplasser, snuplasser, parkeringsplasser, gang- og sykkelfelt, fortau mv. Snøbrøyting utføres vanligvis med plog montert på en pickup, men også lastebil, traktor, høvel eller hjullaster kan brukes som bæremaskin.

Snøbrøyting bør utføres under eller umiddelbart etter snøvær. Det er viktig å etterstrebe at snøbrøyting utføres før perioder med mye trafikk for å unngå at snøen blir nedkjørt til et snødekke som er vanskelig å fjerne med plog.

For å få best mulig effekt av plogen bør brøytehastigheten ikke være over 40 km/t.